ขายฝาก / จำนอง อสังหาริมทรัพย์กับ โอลาฟ มาร์แชล

บริษัท โอลาฟ มาร์แชล จำกัด บริการขายฝาก / จำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม รวมถึงที่ดินและอาคารพาณิชย์ และอื่นๆ

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ตรงนี้มีคำตอบ

การขายฝาก เป็นการทำนิติกรรม (สัญญาซื้อขาย) ในรูปแบบของการขายทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน หรือทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อฝาก ซึ่งกรรมสิทธิ์ (ความเป็นเจ้าของ) ในทรัพย์สิน จะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ขายฝากและได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
โดยจุดเด่นของ การขายฝาก ก็คือ สิทธ์การถือครอง ที่เราสามารถไถ่ถอนกลับมาเป็นของเราได้ (ในระยะเวลากำหนดของสัญญา) แม้ว่าจะขายฝากไปแล้ว เมื่อเทียบกับการขายขาดที่เป็นการเปลี่ยนผู้ถือครองถาวร ที่สำคัญคือวงเงินที่เหมาะสม ทำให้หาผู้รับซื้อฝากได้ง่าย และไม่ต้องใช้จ่ายในการทำโฆษณา ลงประกาศขาย

จำนอง

จำนอง เป็นการที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดิน หรือ ทรัพย์สินที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหรือนิติบุคคลหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบ ที่ดิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง และการจำนองนั้นจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ผู้รับจำนองจะส่งมอบเงินตามข้อตกลงให้แก่ผู้จำนองทันที

ขั้นตอนของ สัญญาขายฝาก อสังหาริมทรัพย์กับ โอลาฟ มาร์แชล

01
ประกาศขายฝาก
ผู้ต้องการขายฝาก ระบุระยะเวลาสัญญาที่จะไถ่ถอน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจกับผู้รับซื้อฝาก
02
แลกเปลี่ยน
ผู้ขายฝากจะได้รับเงินสดทันทีหลังทำสัญญาที่กรมที่ดิน ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับโฉนดค้ำประกัน
03
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ผู้ขายฝากจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้รับซื้อฝากก็จะคืนโฉนด เป็นอันเรียบร้อย
ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ ผู้ขายฝากสามารถขอต่อสัญญาขายฝากได้ โดยขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก
หากผู้ขายฝากไม่ต่อสัญญาและไม่มาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืน ทางผู้รับซื้อฝากก็มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ชิ้นนั้นทันที