นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โอลาฟ มาร์แชล จำกัด
บริษัท โอลาฟ มาร์แชล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะบริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการกับท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งบริษัทขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • Email Address
 • รูปภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ :
 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัท
 • ท่านให้ข้อมูลกับทางบริษัทผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ท่านให้ข้อมูลกับทางบริษัทผ่านการติดต่อสอบถามบนช่องทางออนไลน์หรือช่องทางปกติ
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลและเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าบริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดังกล่าวเท่านั้น บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ, ช่วงงบประมาณในการซื้อโครงการ, เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย
 • ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์
 • ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) ได้แก่ ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา (Contract - related Data) ได้แก่ ข้อมูล เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขบัตรเครดิต, วัน/เดือน/ปีเกิด, เพศ
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  • ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  • ท่านติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
  • ท่านทำการนัดหมายเพื่อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์
  • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์
  • ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party)
  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือ ในนามของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies)
  เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ขณะท่านใช้บริการและ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัทที่เป็นการจำเป็น :
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interests) หรือ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นั้นลดน้อยลง
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
บริษัทได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐาน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่บริษัทใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในแต่ละกิจกรรมตามตารางด้านล่าง
วัตถุประสงค์ประเภทข้อมูลฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการกับท่านรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
 • เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
 • เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
2. เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า (Customer Relations) โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
 • เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการแนะนำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษารูปแบบการใช้บริการของลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการของบริษัท
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลการสื่อสาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
 • เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการแนะนำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษารูปแบบการใช้บริการของลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการของบริษัท
3. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์และพัฒนาบริการของบริษัท เพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการนำข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมาวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการนำข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมาวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัท
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
 • ข้อมูลการใช้งาน
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการกำหนดเป้าหมายลูกค้า ลักษณะการใช้งานของลูกค้าและการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของลูกค้า
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
 • ข้อมูลการใช้งาน
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการกำหนดเป้าหมายลูกค้า ลักษณะการใช้งานของลูกค้าและการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของลูกค้า
5. เพื่อทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
6. ติดต่อและส่งข้อมูลกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการสมัคร ขอสินเชื่อ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอสินเชื่อ
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอสินเชื่อ
7. เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการเสนอโครงการหรือบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม)
 • ข้อมูลการติดต่อ
บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรง สำหรับการเสนออสังหาริมทรัพย์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ
ประเภทข้อมูล :
 • ข้อมูลการติดต่อ
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันชอบธรรม :
บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรง สำหรับการเสนออสังหาริมทรัพย์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ
บริษัทอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของทางองค์กรที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
  • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
  • บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ
  บริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐาน ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้
 2. เมื่อถูกร้องขอ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท และจัดให้มีการรักษา ความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของบริษัทและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงานบริษัท ตัวแทนบริษัท หรือ ผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และ ต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่าน เข้าใช้เว็บไซต์ โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
 1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ให้ความยินยอมกับทางบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับทางองค์กร
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้ทางบริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อทางบริษัทได้
 3. ท่านมีสิทธิให้ทางบริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)
 5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)
 6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)
 7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้
กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
บริษัทอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้ บุคคลภายนอกที่บริษัทมีข้อกำหนดหรือคำสั่งให้ดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ในกรณีที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน บริษัทจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับบริษัท และบริษัทได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่าน เพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ ความยินยอมกับบริษัทในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท
 • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท ให้บุคคลทั่วไปทราบ บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาด แบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัท นำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยบริษัทจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับบริษัทในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท